Wedstrijd reg. KNWU AK-zuid - Welkom op de website van Fietscross vereniging FCV Geldermalsen

Fietscross vereniging
Ga naar de inhoud
Reglementen > Reglementen FCV Geldermalsen > Reglementen NFF

WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID KAMPIOENSCHAP 2011


 1.
Algemeen

1.1
De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT FIETSCROSS (BMX) tenzij in dit reglement anders is bepaald.

1.2
15 dagen voor de wedstrijddag moet het draaiboek/medewerkerslijst opgestuurd zijn naar het secretariaat van BMX Zuid. Een voorbeeld van het draaiboek/medewerkerslijst wordt op aanvraag verstrekt door het secretariaat.

1.3
De organisatievergunning wordt door een BMX Zuid vertegenwoordiger meegenomen.

1.4
Tijdens de wedstrijd dient de organisatie vergunning zichtbaar te worden opgehangen.
1.5
Een organisatie vergunning wordt uitsluitend verstrekt als de baan is goedgekeurd.

1.6
Aanleg van een nieuwe baan of veranderingen aan de bestaande baan dienen minimaal 8 weken voor de wedstrijddag aan het bestuur van BMX Zuid gemeld te zijn. In overleg vindt dan een baankeuring plaats.

1.7
Het reglement baankeuringen BMX Zuid 2011 omschrijft de gehele regelgeving betreffende de baankeuringen en is als bijlage op het wedstrijdreglement 2011 bijgevoegd.

1.8
Als een wedstrijd door omstandigheden niet door kan gaan dient de organisator altijd contact op te nemen met het bestuur van BMX Zuid. Het BMX Zuid bestuur onderneemt dan verdere actie.

1.9
Op elke wedstrijd is een vertegenwoordiger van BMX Zuid aanwezig die dient als aanspreekpunt en tevens aanwezig is op de nabespreking.
1.10
BMX Zuid wijst voor elke wedstrijd een chief commissaire (trackmanager), een chief administration (OTFX), een BMX Zuid vertegenwoordiger en een computeroperator aan. Zij ontvangen hiervoor een km vergoeding van 0,23 cent per kilometer. Uiteraard zal er geprobeerd worden om deze kosten zo laag mogelijk te houden, door zo effectief mogelijk in te delen en zo vaak mogelijk gebruik te maken van carpoolen. Aan het einde van het seizoen zal de penningmeester van BMX Zuid de declaraties controleren en uitbetalen.

1.11
Per wedstrijd zal er een rapport worden opgemaakt door de dienstdoende chief commissaire en de chief administration. De inhoud van dit rapport wordt besproken tijdens de nabespreking waar de volgende personen aanwezig zijn: Dienstdoende chief commissaire en chief administration, jurycoördinator en vertegenwoordiger organiserende vereniging, vertegenwoordiger BMX Zuid en, indien benoemd, de coördinator van de baan. De rapporten moeten uiterlijk 2 weken na afloop van de wedstrijd binnen zijn bij het secretariaat van BMX Zuid, waarna 1 exemplaar van de rapporten naar de KNWU (CFX) wordt verstuurd en 1 exemplaar voor het archief van BMX Zuid is. De organiserende vereniging ontvangt van het secretariaat van BMX Zuid een kopie van het rapport van de chief commissaire.

1.12
Alle wedstrijdbescheiden, zoals jurybriefjes, puzzelbriefjes, uitslagenlijsten en overige KNWU formulieren dienen na afloop van de wedstrijd te worden overhandigd aan de aanwezige vertegenwoordiger van BMX Zuid.


2.
Verplichtingen organisatie

2.1
De organiserende vereniging dient te zorgen voor tenminste 4 deskundige EHBO’ers.

2.2
De organiserende vereniging dient te zorgen voor een omroeper en omroepinstallatie.

2.3
Er dienen voldoende schone toiletten aanwezig te zijn.

2.4
De begrenzing van het gehele wedstrijdcircuit dient duidelijk met lijnen gemarkeerd te zijn, ook moet de baan een duidelijk zichtbare finishlijn hebben om het punt aan te geven waar de deelnemers finishen.

2.5
De chief commissaire, chief administration en één computeroperator worden aangewezen door BMX Zuid. De organiserende vereniging dient zelf te zorgen voor alle overige wedstrijdofficials en medewerkers.

2.6
De chief commissaire, chief administration, jurycoördinator van de organiserende vereniging, baancommissarissen en juryleden dienen gecertificeerd te zijn om hun taak te mogen uitvoeren.

2.7
Voor de starter en de medewerkers van het parc fermé is in 2011 een opleiding vereist.
Alle wedstrijdofficials moeten in het bezit zijn van een basislidmaatschap.

3.
KNWU licentie

3.1
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU licentie of basislidmaatschap.

3.2
KNWU licentiehouders uit andere afdelingen mogen tijdens een BMX ZUID KAMPIOENSCHAP wedstrijd alleen deelnemen aan de OK en niet aan het BZK. Zij mogen echter alleen deelnemen als er in hun eigen afdeling geen wedstrijd op de kalender gepland staat.
Ook de Junioren en Elite rijders mogen niet in een ander district rijden als er in Zuid een wedstrijd is.
Alle licentiehouders uit BMX Zuid (ook de Junioren en Elite rijders uit BMX Zuid) mogen alleen deelnemen aan de OK op de betreffende wedstrijd, indien zij ook aan het BZK deelnemen.

3.4
Buitenlandse licentiehouders mogen alleen deelnemen aan een BMX ZUID KAMPIOENSCHAP wedstrijd door voorinschrijving en met (schriftelijke) toestemming van hun bond. Zij mogen echter alleen deelnemen aan de OK en niet aan het BZK.

4.
BMX Zuid Kampioenschap

4.1
Het BMX ZUID KAMPIOENSCHAP 2010 is een competitie van 14 wedstrijden, 10 van de 14 wedstrijden tellen mee voor de eindstand. Om in de eindstand vermeld te worden moet men 8 van de 14 wedstrijden hebben gereden. Een rijder dient dus aan tenminste 8 wedstrijden deel te nemen om recht te hebben op een eindprijs.

4.2
Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen tellen de behaalde punten dubbel.

4.3
Puntentelling:
Manches
A-finale
B-finale
1e plaats 10 punten
1e plaats 48 punten
1e plaats 24 punten
2e plaats 9 punten
2e plaats 45 punten
2e plaats 21 punten
3e plaats 8 punten
3e plaats 43 punten
3e plaats 18 punten
4e plaats 7 punten
4e plaats 39 punten
4e plaats 15 punten
5e plaats 6 punten
5e plaats 36 punten
5e plaats 12 punten
6e plaats 5 punten
6e plaats 33 punten
6e plaats 9 punten
7e plaats 4 punten
7e plaats 30 punten
7e plaats 6 punten
8e plaats 3 punten
8e plaats 27 punten
8e plaats 3 punten

5.
Inschrijving

5.1
Aanmelding vindt plaats tussen 09.00 en 10.00 uur op de wedstrijddag d.m.v. het scannen van de barcode op de licentie/basislidmaatschap voor de gewenste klasse(n).
De licentie/basislidmaatschap moet dus altijd worden getoond. Indien de rijder in het bezit is van een licentie/basislidmaatschap en deze niet kan worden getoond kan de rijder dus niet worden ingeschreven voor de wedstrijd.
Na betaling van het inschrijfgeld krijgt de rijder een bewijs van inschrijving met zijn gegevens, de klasse(n) waarvoor de rijder is ingeschreven en het betaalde bedrag.
De rijder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijfgegevens. De rijder dient het bewijs van inschrijving dus zorgvuldig te controleren en gedurende de hele wedstrijddag te bewaren.

5.2
Alle rijders uit de afdeling BMX Zuid (ook Junior en Elite rijders) mogen alleen voor de OK inschrijven als ze ook voor het BZK zijn ingeschreven. Dit geldt niet voor rijders uit de andere afdelingen en buitenlandse rijders, zij mogen alleen voor de OK inschrijven.

5.3
Deelnemers aan de cruiserklassen van het BMX Zuid Kampioenschap kunnen ook inschrijven voor een 20” klasse van het BZK of voor de OK, maar mogen in maximaal 2 klassen per wedstrijd inschrijven.

5.4
Deelname aan het BMX Zuid Clubkampioenschap is gratis. Alle 14 wedstrijden tellen voor het BMX Zuid Clubkampioenschap voor de clubs. De beste 5 resultaten van een club tellen, per rijder telt maar één resultaat, de standen worden bijgehouden.

6.
Inschrijfgeld

6.1
Alle klassen t/m 14 jaar : € 3,50
Ladies 14+, Boys 15/16 en Men 17+ : € 4,00 Alle Cruiser klassen : € 3,50 Alle Open klassen : € 3,50 Clubteams : gratis

6.2
Toegangsprijs per persoon: € 3,00

7.
Klassenindeling

7.1
Klassenindeling BMX Zuid Kampioenschap:
Alle Girls t/m 13 jaar worden een leeftijd lager ingedeeld in de boys klasse.
Alle cruiserrijders zullen in 1 klasse Cruisers Alle Leeftijden worden ingedeeld.


1
Cruisers AL
2
Boys -6 / Girls -7
3
Boys 7 / Girls 8
4
Boys 8 / Girls 9
5
Boys 9 / Girls 10
6
Boys 10 / Girls 11
7
Boys 11 / Girls 12
8
Boys 12 / Girls 13
9
Boys 13
10
Boys 14
11
Boys 15/16
12
Men 17+
13
Ladies 14+

7.3
Klassenindeling Open klasse: De open klasse wordt verreden op dagleeftijd, m.a.w. de leeftijd van de rijders op de dag van de wedstrijd.

1
t/m 7 jaar
2
8 en 9 jaar
3
10 en 11 jaar
4
12 en 13 jaar
5
14 en 15 jaar
6
16 jaar en ouder

7.4
Het is voor alle klassen mogelijk om 1 (of 2) klassen hoger te rijden. Er mag echter nooit in een lagere leeftijdsklasse gereden worden. Dispensatie om in een lagere leeftijdsklasse te rijden wordt alleen bij bijzondere ontheffingen via de KNWU verstrekt. Rijders kunnen er aan het begin van het wedstrijdseizoen voor kiezen om een klasse hoger te gaan rijden, echter dit moeten zij dan het gehele seizoen blijven doen. Dit geldt dan ook meteen voor alle klassen waarin deelgenomen wordt en voor alle wedstrijden in de afdeling. Voor de OK zal de rijder niet in alle gevallen in een klasse hoger worden ingedeeld, de rijder wordt voor de OK 1 (of 2) leeftijdsjaar hoger ingedeeld. Wanneer een rijder nationaal een leeftijd hoger rijdt dan moet dit automatisch ook in de afdeling.

7.5
De dispensatie om een klasse hoger te rijden moet schriftelijk of via de mail worden aangevraagd bij het secretariaat van de BMX Zuid. Alle dispensatieverzoeken kunnen uiterlijk t/m 5 maart van het betreffende kalenderjaar worden aangevraagd.

8.
Dagindeling

8.1
Inschrijving
: 09:00 uur tot 10:00 uur
8.2
Starthek training Groep1 : 09:15 tot 10:00 uur Starthek training Groep 2 : 10:00 tot 10:45 uur Aanvang wedstrijd : 11:00 uur

8.3
Groep 1 bestaat uit de rijders van de klassen:

Boys t/m 6 / Girls t/m 7
Boys 7 / Girls 8
Boys 8 / Girls 9
Boys 9 / Girls 10
Boys 10 / Girls 11
Boys 11 / Girls 12

8.4
Groep 2 bestaat uit alle rijders van de klassen:

Boys 12 / Girls 13
Boys 13
Boys 14
Boys 15/16
Men 17+
Ladies 14+
Cruisers AL

8.5

Voor de rijders die alleen aan een OK klasse meedoen, geldt de dagleeftijd voor de indeling van de trainingsgroepen. Alle boys t/m 11 jaar en girls t/m 12 jaar worden ingedeeld in groep 1 en alle boys vanaf 12 jaar en girls vanaf 13 jaar worden ingedeeld in groep 2.

8.6
Bij de 1e inschrijving van het seizoen zal aan alle rijders van groep 1 een blauw bandje en aan alle rijders van groep 2 een rose bandje worden uitgereikt. Dit bandje moet op een deugdelijke manier en duidelijk zichtbaar aan de fiets worden bevestigd en is geldig gedurende het gehele wedstrijdseizoen. Bij beschadiging kan het bandje eenmalig worden omgeruild voor een nieuw exemplaar.

8.7
De wedstrijd dient in de volgende volgorde verreden te worden: OK-CRUISERS-BOYS-GIRLS.

8.8
Na elke moto wordt er in principe 5 minuten gepauzeerd. In overleg met de chief commissaire kan hier van worden afgeweken.

9
Indeling Open klasse

9.1
De open klasse wordt verreden op dagleeftijd

9.2
De open klasse is een dagwedstrijd, er worden dus ook geen herkansingen of B-finales verreden.

9.3
Indien er in de open klasse een groep van 8 of minder deelnemers zijn, dan wordt er in deze groep geen finale gereden. De uitslag van de 3 manches is dan bepalend voor de einduitslag.

10.
Dagprijzen Open klasse

10.1
Dagprijzen:
Klasse 7-, 8/9, 10/11 en 12/13 :1 t/m 3 een beker
Klasse 14/15 en 16+ :1 t/m 3 een geldprijs

10.2
De organisator zorgt voor bekers in de OK tot en met 13 jaar (4 klassen), afmetingen 16-18-20 cm, een ander soort trofee is ook mogelijk.

10.3
De organisator zorgt voor geldprijzen in de OK vanaf 14 jaar (2 klassen), 1e plaats € 25.00, 2e plaats € 15.00, 3e plaats € 10.00.

11.
Overige wedstrijdbepalingen

11.1
De wedstrijdadministratie zal in 2011 plaatsvinden met de nieuwste versie van het wedstrijdprogramma van de KNWU.

11.2
De regels voor DNS en Creditregeling:

1. Een rijder die niet start in de 1e of 2e of 3e manche wordt geregistreerd als DNS (Did Not Start) maar krijgt hiervoor de laatste plaats + 2 strafpunten toebedeeld. In dat geval kan de rijder eventueel nog door in het vervolg van de wedstrijd. Deze regel geldt echter slechts voor 1 manche. Indien de rijder voor de 2e keer in de manches niet start krijgt de rijder hiervoor geen plaats toebedeeld en kan dus ook niet door in het vervolg van de wedstrijd.

2. Wanneer de rijder niet start in de herkansing, ⅛, ¼, of ½, finale wordt de rijder geregistreerd als DNS (Did Not Start), maar krijgt hiervoor geen plaats toebedeeld en kan dus niet door in het vervolg van de wedstrijd.

3. Een rijder die niet start in de A of B finale krijgt de allerlaatste plaats van de betreffende finale toebedeeld. Indien er in dezelfde finale een of meerdere rijders niet zijn gefinisht (DNF), eindigen deze rijders dan ook altijd voor de rijder die niet gestart is.
11.3
Puntentelling BZK bij DNS:

De rijder krijgt bij een DNS in een of meerdere manches geen punten voor het klassement van het BZK voor de manche(s) waarin de rijder niet is gestart. Alleen wanneer de rijder niet is gestart in de A of B finale zal de rijder de punten voor de allerlaatste plaats van de betreffende finale ontvangen (dus nog na een of meerdere eventuele DNF).
Indien de rijder in 1 of 2 manches niet is gestart, ontvangt de rijder de punten voor het klassement van het BZK voor de manche(s) waarin de rijder wel is gestart. Indien de rijder in 3 manches niet is gestart, ontvangt de rijder geen punten voor het klassement van het BZK. De betreffende wedstrijd telt uiteraard wel mee voor het aantal verreden wedstrijden.

11.4
Alleen de ouders/begeleiders van rijders in de BZK klasse Boys -6/Girls -7 en de OK klasse t/m 7 mogen de rijders begeleiden tot op de startheuvel. Zij mogen echter niet helpen met de startprocedure zelf en dienen de startheuvel direct na de start te verlaten om voor de volgende groepen geen storende factor te zijn. Rijders in de overige klassen worden geacht alleen de startheuvel op te lopen. Alleen in bijzondere gevallen kan er door de chief commissaire nog toestemming worden verleend.
Indien ouders/begeleiders geen gehoor geven aan deze regel kan dit voor de betreffende rijder diskwalificatie tot gevolg hebben.

11.5
De nummerborden dienen goed leesbaar te zijn en vanaf 2011 zijn sideplates verplicht De afmetigen van de nummerborden en sideplates zijn beschreven in het AWF.

11.6
Het rijden met een pedaal clicksysteem is bij wedstrijden in Nederland uitsluitend toegestaan voor ALLE fietscrossers die in het kalenderjaar 13 jaar zijn of worden. Dus onder de 13 jaar geen clickpedalen.

12.
Afdracht BMX Zuid

12.1
De organisator draagt per inschrijving € 0,75 af aan BMX Zuid. De vaste afdracht voor de klassen Boys 15/16, Men 17+ en Ladies 14+ bedraagt € 24.00 per klasse en vanaf de 11e rijder dient € 2.40 per inschrijving aan BMX Zuid te worden afgedragen

12.2
Afdracht voor eindprijzen: De organisator draagt € 175.00 per wedstrijd af aan de afdeling voor bekers. Het BMX Zuid bestuur draagt zorg voor bekers en geldprijzen na 14 wedstrijden.

12.3
De BMX Zuid vertegenwoordiger neemt na afloop van de nabespreking de wedstrijdindelingslijst, medewerkerlijst, EHBO lijst en het rapport van de chief commissaire mee voor het secretariaat van BMX Zuid. De chief administration dient het rapport binnen 1 week door te mailen naar het secretariaat van BMX Zuid.

12.4
Het secretariaat van BMX Zuid stuurt vervolgens de organisator een nota van de wedstrijd.
Deze nota dient binnen 10 dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer 1395.96.909 t.n.v. KNWU afdeling Zuid onder vermelding van wedstrijd en datum.

12.5
Het bestuur van BMX Zuid legt verantwoording af in het financiële jaarverslag of op aanvraag organisator

Terug naar de inhoud